Om Læring i Friluft

Læring i Friluft er en måte å tenke skole og undervisning på der hvor undervisningen skal foregå står sentralt. Å lære om virkeligheten i virkeligheten er et mål!

Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.


Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2006) og Barn i friluft (2009). Idépermene er utviklet gjennom et bredt samarbeid fra 1999 mellom 10 friluftsråd og FL og byr på praktisk beskrivelse av uteaktiviteter som er relatert til kompetansemål i Kunnskapsløftet (LK06) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006).

Hovedmål
Friluftsrådene og FL skal arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet. Informasjon, aktivitetstiltak og stimulering til friluftsliv har blitt en stadig viktigere del av friluftsrådenes arbeid. For å nå alle barn og unge er friluftsrådenes arbeid rettet mot barnehage, grunnskolen og SFO.


Med "mer" menes at det brukes mer tid på uteaktivitet, mens det med "bedre" menes at barnehagene, grunnskolene og SFO har et godt forankret pedagogisk innhold når de er ute, og at uteaktiviteten relateres til læreplanen i Kunnskapsløftet (LK06) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006).


Friluftsrådene som deltar i arbeidet med Læring i friluft velger selv hva de tilbyr barnehager, grunnskoler og SFO. Generelt bidrar friluftsrådene med råd og praktisk veiledning til friluftsliv og tilrettelegging og bruk av områder, klasseveiledning og aktivitetsdager, kurs, utstyrbaser og drift av Lærende nettverk.